Decaying wood preference of stag beetles (Coleoptera: Lucanidae) in a tropical dry-evergreen forest

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ตัวอ่อนของแมลงหลายชนิดรวมถึงด้วงคีมมีข้อจำกัดในการเคลื่อนที่ ดังนั้นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของแมลงเหล่านี้จึงมักขึ้นกับการเลือกสถานที่วางไข่ของแม่ของพวกมัน ตัวอ่อนด้วงคีมมักอาศัยอยู่ในขอนไม้ผุและกินเนื้อไม้เป็นอาหาร อย่างไรก็ตามไม้เป็นแหล่งอาหารที่ย่อยได้ยากและมีปริมาณสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญค่อนข้างต่ำ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าการเลือกวางไข่ของด้วงคีมตัวเมียอาจขึ้นกับปัจจัยบางประการของขอนไม้ผุ การศึกษานี้ทำการสำรวจด้วงคีมในพื้นที่ป่าดิบแล้งแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี จากการสำรวจขอนไม้ผุทั้งสิ้น 270 ท่อน พบว่ามีขอนไม้ 52 ท่อนที่พบด้วงคีมอาศัยอยู่ (พบทั้งหมด 255 ตัว) โดยจำแนกด้วงคีมได้เป็น 8 ชนิดจาก 5 สกุล โดยด้วงคีมร่องเก่า Aegus chelifer chelifer MacLeay, 1819 ถูกพบมากที่สุดทั้งในแง่จำนวนครั้งที่พบและจำนวนตัว ด้วงคีมพบได้บ่อยในขอนไม้ที่มีระดับความผุปานกลางซึ่งมีความแข็งของเนื้อไม้และปริมาณน้ำปานกลางเช่นกัน จากการวิเคราะห์โดยใช้ principal component analysis (PCA) แสดงให้เห็นว่าขอนไม้ที่พบด้วงคีมมีปริมาณไนโตรเจนและมวลชีวภาพเห็ดราที่สูง ดังนั้นการเลือกวางไข่ของด้วงคีมจึงน่าจะขึ้นกับระดับความผุของขอนไม้เพราะความแข็งของไม้ที่ไม่อ่อนเกินไปมีส่วนช่วยในการปกป้องตัวอ่อนด้วงจากศัตรูทางธรรมชาติ และปริมาณสารอาหารในขอนไม้เพื่อที่จะเพิ่มการเจริญของตัวอ่อนด้วงคีม

เครื่องมือส่วนตัว