ChulaPedia:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

บททั่วไป

เว็บไซต์ Chulapedia นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ตกลงและยินยอมรับข้อผูกพัน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและข้อจำกัดความรับผิดนี้ ทุกประการ

  • ให้คำว่า “เว็บไซต์นี้” หมายถึง เว็บไซต์ Chulapedia ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก
  • คำว่า “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือผู้ใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ ตลอดจนผู้จัดทำ นำเสนอ เพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้
  • คำว่า “ผู้ดูแลและรักษาระบบ” หมายถึง หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่บริหารจัดการ ดูแลและรักษาระบบทางเทคนิคของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์อื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้น อาจจะมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขอื่นซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ผู้ใช้งาน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมด้วย


ข้อตกลงการใช้งาน และข้อจำกัดความรับผิด

Chulapedia เป็นสารานุกรมออนไลน์ ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้นำเสนอสาระความรู้ที่หลากหลายสู่สังคม โดยข้อมูลต่าง ๆ จะได้รับการปรับปรุงล่าสุด ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์


Chulapedia ได้รับการจัดทำขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้บริการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งานที่สนใจ อันจะเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสนองตอบความต้องการแหล่งความรู้สาธารณะของสังคมไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

  • ผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ในลักษณะของการเข้าเยี่ยมชมหรือสืบค้นเนื้อหาบน Chulapedia นี้เท่านั้น
  • ผู้ใช้งานที่เป็นคณาจารย์หรือนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าจัดทำ นำเสนอ เพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมหรือสืบค้นเนื้อหาบนเว็บนี้ได้

ในการใช้งาน Chulapedia ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยคณาจารย์หรือนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ดูแลและรักษาระบบไม่ได้มีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลด้วย ดังนั้น หากท่านพบเห็นข้อมูลเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลและรักษาระบบทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป


Chulapedia ไม่อนุญาตให้นำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ตลอดจนการโฆษณาสินค้าและบริการใดๆ และห้ามใช้ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ สื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น สถาบัน หรือหน่วยงานใดๆ ตลอดจนห้ามการคัดลอก หรือตัดต่อ ข้อความจากแหล่งข้อมูลอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งใด ให้ระบุแหล่งอ้างอิงนั้นอย่างชัดเจน หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นจากข้อมูล เนื้อหา และความคิดเห็นที่แสดงในเว็บไชต์นี้เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนั้นๆ


ผู้ดูแลและรักษาระบบเว็บไซต์ Chulapedia ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ เนื้อหา หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน และข้อจำกัดความรับผิด Chulapedia นี้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของข้อความ เนื้อหา หรือความคิดเห็นดังกล่าว


การเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำ การตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์ได้ และไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาเหล่านี้เพื่อทำการค้าหรือการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว รวมทั้ง ขอคำปรึกษา ความคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือมืออาชีพที่ผ่านการรับรอง ก่อนตัดสินใจใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย

เครื่องมือส่วนตัว