พื้นที่ซ้อมขีดเขียน

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ตารางที่ 1 รูปแบบและสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารแต่ละประเภท
ประเภทอาคาร ปรับอากาศ (ร้อยละ) แสงสว่าง (ร้อยละ) อื่นๆ (ร้อยละ)
สำนักงาน 55.0 30.0 15.0
ศูนย์สรรพสินค้า 60.0 25.0 15.0
สถานศึกษา 38.0 40.0 22.0
โรงแรม 65.0 18.0 17.0
โรงพยาบาล 55.0 25.0 20.0
ตารางที่ 1 รูปแบบและสัดส่วนการใช้พลังงานในอาคารแต่ละประเภท
ประเภทอาคาร ปรับอากาศ (ร้อยละ) แสงสว่าง (ร้อยละ) อื่นๆ (ร้อยละ)
สำนักงาน 55.0 30.0 15.0
ศูนย์สรรพสินค้า 60.0 25.0 15.0
สถานศึกษา 38.0 40.0 22.0
โรงแรม 65.0 18.0 17.0
โรงพยาบาล 55.0 25.0 20.0


[[ทดสอบการทำงาน ]] ทดสอบการทำงานรายการอ้างอิง

เครื่องมือส่วนตัว