ChulaPedia:เกี่ยวกับเว็บไซต์

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

จุฬาวิทยานุกรม (Chulapedia)

จุฬาวิทยานุกรม หรือ Chulapedia เป็นระบบสารานุกรมออนไลน์ ซึ่งสามารถสืบค้น เนื้อหาที่ต้องการด้วยคำสำคัญ (Key word) ระบบจะแสดงผลเนื้อหาในรูปแบบของคำจำกัดความ นิยาม คำอธิบาย หรือบทความที่อาจมีภาพประกอบ ซึ่งคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล เนื้อหาสาระได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ บุคคลทั่วไปสามารถใช้สืบค้นสาระความรู้ได้ได้ แต่จะไม่สามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาได้


จุดประสงค์และประโยชน์ของจุฬาวิทยานุกรม

  1. เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ในรูปแบบสารานุกรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไป
  2. เพื่อ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ตลอดจนนักวิจัยของจุฬาฯ นำองค์ความรู้ที่มีอยู่เผยแพร่ออกสู่สังคมด้วยวิธีที่สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้น
  3. เพื่อขยายการรับรู้ และตอกย้ำความเป็นเลิศทางวิชาการของจุฬาฯ ที่มีอยู่รอบด้าน
  4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (CE) ของจุฬาฯ
  5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่สังคม อันสอดคล้องกับการเป็น“เสาหลักของแผ่นดิน”
เครื่องมือส่วนตัว