โฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อม

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

โฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Advertising)หมายถึงโฆษณาที่มีลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งดังนี้....

(ที่มา  Iyer, Barnerjee, and Gulas,  1995)

1. เป็นโฆษณาที่อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าหรือบริการ กับสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

2. เป็นโฆษณาที่ส่งเสริม สนับสนุน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจเน้น หรือมิได้เน้นในตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. เป็นโฆษณาที่นำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงความสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฆษณาการรณรงค์โครงการEco Project ของรถยนต์ Toyota ในประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นผู้นำอันดับต้นๆในการทำโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อม (ที่มา https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/data/automotive_business/sales/activity/japan/advertising/h8.html )

เครื่องมือส่วนตัว