การตลาดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Marketing)

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การตลาดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Marketing) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม (3 win) (จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ 2561 : 1-3) 1.มิติทางเศรษฐกิจ การตลาดเพื่อความยั่งยืนมุ่งสร้างการเติบโตและผลกำไรให้แก่องค์กร โดยผลกำไรดังกล่าวต้องมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยความมีจรรยาบรรณ มีการบริหารและจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและในระยะยาว 2.มิติทางสังคม การตลาดเพื่อความยั่งยืนจะมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ขององค์กร (Stakeholders) เช่น ลูกค้า พนักงานในองค์กร ชุมชน และสังคมในภาพรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์กร ตลอดจนสร้างประโยชน์และผลตอบแทนคืนให้กับสังคม 3.มิติทางสิ่งแวดล้อม การตลาดเพื่อความยั่งยืนจะมุ่งเน้นการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานทางการตลาดขององค์กร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การส่งมอบ การบริโภค และการกำจัดของเสียจากการผลิตสินค้าขององค์กร โดยให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

เครื่องมือส่วนตัว