ระบบประสาทส่วนปลาย

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ระบบประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย มีความสำคัญต่อร่างกายมาก ซึ่งหากเกิดความเสียหายจะมีความสามารถในการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน โดยการคืนหน้าที่ต่างๆในประสาทส่วนกลางจะเกิดขึ้นได้น้อย เนื่องจากวิถีประสาทที่ถูกทำลายจะไม่มีการงอกใหม่ แต่ประสาทส่วนปลายจะมีการงอกใหม่ได้ดีกว่า แต่จะใช้ระยะเวลานานหลายเดือน ถึงเป็นปี


การบาดเจ็บของเส้นประสาท

เกิดจากอุบัติเหตุทางยานพาหนะ การใช้เครื่องจักรในโรงงาน การทำร้ายร่างกายต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้แขนขาในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติเป็นระยะเวลานาน


เมื่อเส้นประสาทถูกตัด เส้นประสาทส่วนที่อยู่ปลายกว่าก็จะเสื่อมสลายไป และจะมีกระบวนการงอกใหม่จากจุดที่ตัดย้อนกลับไปหาปลายทางเดิม โดยมีอัตราการงอกใหม่ 1 มิลลิเมตรต่อวัน เช่น เส้นประสาทขาดที่ต้นแขนแล้วเสื่อมไปถึงมือ จะมีระยะทางประมาณ 50 เซนติเมตร หรือ 500 มิลลิเมตร ซึ่งต้องใช้เวลานาน 1 ปีขึ้นไป ในการฟื้นตัว บางครั้งการงอกใหม่เป็นไปในลักษณะผิดทิศทาง อาจส่งผลให้การคืนหน้าที่ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิม


การเสื่อมของเส้นประสาทที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ

การเสื่อมของเส้นประสาทที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บนี้ จะพบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งจะเป็นสาเหตุของความพิการถาวรได้ เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้สึกถึงบาดแผลที่เท้า จนกระทั่งแผลลุกลามและต้องตัดเท้า หรือตัดขาในที่สุด


ที่มาข้อมูล จุฬาฯสัมพันธ์

รวบรวมและเรียบเรียงบทความ ศูนย์การสื่อสารนานาชาติแห่งจุฬาฯ

เครื่องมือส่วนตัว