ผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นการเน้นให้เด็กได้ค้นพบความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการและกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น การวาด การวัด การมอง การเปรียบเทียบ การแปลง และการจำแนกรูปเรขาคณิต ที่เน้นการสำรวจ การตั้งข้อคาดเดา การสืบเสาะ กิจกรรมศิลปะ 3 มิติเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กได้สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วัสดุต่างๆ และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว บทความนี้นำเสนอผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมมิติสัมพันธ์ที่มีต่อทักษะการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมมิติสัมพันธ์นั้นต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะออกมาในรูปแบบของมิติ เช่น การปั้น งานกระดาษ 3 มิติ หรืองานประดิษฐ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็กตามวัย นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เห็นความสำคัญเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่สำคัญจะต้องมีการเชื่อมโยงความคิดไปสู่ประสบการณ์จริง การที่เด็กเชื่อมโยงความคิดของเขาเองในลักษณะของการรับรู้ การคิด การแสดงออก เหล่านี้จะทำให้เด็กได้ใช้ความคิดเชื่อมโยงเข้ากับประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการวาดภาพเหมือนจริง มีมิติน่าสนใจ โดยมีการเน้นความหลากหลายของกิจกรรม เน้นการเชื่อมโยงความคิดประสบการณ์กับมิติสัมพันธ์ของเด็ก

เครื่องมือส่วนตัว