การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์

จาก ChulaPedia

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ (Online counseling)

  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ เป็นบริการเชิงจิตวิทยารูปแบบหนึ่งที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างนักจิตวิทยาการปรึกษากับผู้มาปรึกษา โดยที่ทั้งสองฝ่ายอยู่กันคนละสถานที่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์อาจอยู่ในรูปแบบของ
  1) แชท ซึ่งเป็นการพิมพ์ข้อความส่งถึงกันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยไม่ได้เห็นหน้า และไม่ได้ยินเสียงกัน
  2) วิดีโอคอล ซึ่งเป็นการใช้กล้องวิดีโอส่งสัญญาณภาพและเสียง เพื่อพูดคุยกันโดยตรง
  ดังนั้นการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ จึงทำให้นักจิตวิทยายังคงสามารถให้บริการทางจิตวิทยา เช่น การพูดคุยปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลความรู้ และช่วยเหลือประคับประคองจิตใจแก่ผู้มาปรึกษาได้แม้จะอยู่กันคนละสถานที่
  การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบออนไลน์ต้องมีช่องทางการส่งต่อข้อมูลที่รวดเร็วโดยที่สามารถทั้งรับและส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องอาศัยอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 ประการ ประการแรก คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในตัว และประการที่สอง คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ และมีความเร็วสูงเพียงพอที่จะทำให้การสนทนาเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด
  อย่างไรก็ตาม การสื่อสารออนไลน์บางครั้งก็มีความหน่วง (Delay) ของเวลาในการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระยะทางไกลๆ
เครื่องมือส่วนตัว